Impres­sum

Anga­ben gemäß § 5 TMG

DPP Steu­er­be­ra­tungs­ge­sell­schaft mbH
Hes­ter­ber­ger Stra­ße 2
58256 Enne­pe­tal

Han­dels­re­gis­ter: HRB 12405
Regis­ter­ge­richt: Amts­ge­richt Hagen

Ver­tre­ten durch:
Bet­ti­na Dre­sel

Kon­takt

Tele­fon: 02333 604973
Tele­fax: 02333 603177
E‑Mail: office@dpp-stb.de

Umsatz­steu­er-ID

Umsatz­steu­er-Iden­ti­fi­ka­ti­ons­num­mer gemäß § 27 a Umsatz­steu­er­ge­setz:
DE353586255

Berufs­be­zeich­nung und berufs­recht­li­che Rege­lun­gen

Berufs­be­zeich­nung:
Steu­er­be­ra­ter

Zustän­di­ge Kam­mer:
Steu­er­be­ra­ter­kam­mer West­fa­len-Lip­pe
Erpho­st­ra­ße 43
48145 Müns­ter
Tele­fon: +49 251 41764–0
Tele­fax: +49 251 41764–27
E‑Mail: mail@stbk-westfalen-lippe.de

Ver­lie­hen in:
Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land

Es gel­ten fol­gen­de berufs­recht­li­che Rege­lun­gen:

Steu­er­be­ra­tungs­ge­setz (StBerG)

Durch­füh­rungs­ver­ord­nung zum Steu­er­be­ra­tungs­ge­setz (DVStB)

Berufs­ord­nung der Bun­des-Steu­er­be­ra­ter­kam­mer (BOStB)

Steu­er­be­ra­ter­ver­gü­tungs­ver­ord­nung (StBVV)

Die vor­ste­hen­den Rege­lun­gen sind auf der Home­page der Bun­des­steu­er­be­ra­ter­kam­mer unter www.bstbk.de abruf­bar.
ein­seh­bar unter: https://www.bstbk.de/

Impres­sum